Nadácia Just Slovensko
Nadácia Just Slovensko

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom osobných údajov je Nadácia JUST Slovensko, so sídlom Kollárova 11003/83A, 036 01 Martin – Jahodníky, Slovenská republika, IČO:

54018676, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pod reg. č. 203/Na-2002/1257

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: Nadácia JUST SLOVENSKO, Kollárova 83A, 036 01 Martin

www.nadaciajust.sk ; info@nadaciajust.sk

Účel, právny základ spracúvania, rozsah údajov a doba uchovávania
Údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo telefónu, email, bankové spojenie, prípadne rovnaké údaje zákonného zástupcu sa spracúvajú:

-na účely posúdenia žiadosti o poskytnutie nadačného príspevku a uzatvorenia „zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku“;

– na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 pís. b) GDPR;

– a to po dobu 3 rokov odo dňa doručenia žiadosti v prípade neposkytnutia nadačného príspevku,

– a po dobu 10 rokov v prípade uzavretia zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku odo dňa poskytnutia nadačného príspevku v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu a účtovníctvo.

Zdravotné osobné údaje v prípade žiadateľov o poskytnutie nadačného príspevku zo zdravotných dôvodov v rozsahu popis diagnózy, lekárska správa, fotokópia preukazu ZŤP, prípadne fotografie alebo iné zdravotné údaje, ktoré nám zašlete, sa spracúvajú:

-na účely posúdenia žiadosti o poskytnutie nadačného príspevku;

– na právnom základe: čl. 6 ods. 1 pís. d) GDPR, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v súlade s čl. 9 ods. 2 pís. d) GDPR, ak spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti nadácia, toto spracúvanie sa týka iba fyzických osôb, ktoré sú s nadáciou vzhľadom na jej ciele v pravidelnom styku, a osobné údaje slúžia výlučne pre vnútornú potrebu nadácie;

– a to po dobu 3 rokov odo dňa doručenia žiadosti o nadačný príspevok.

Zdravotné osobné údaje v rozsahu stručný popis diagnózy, fotografie a s tým súvisiace údaje meno a priezvisko sa spracúvajú:

-na účely propagácie činnosti nadácie;

– na právnom základe: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPR pre meno a priezvisko a čl. 9 ods. 1 pís. a) GDPR pre stručný popis diagnózy a fotografie;

– a to do odvolania súhlasu, maximálne po dobu 3 rokov od poskytnutia osobných údajov.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a fotografie, v prípade, že sa tieto fotografie týkajú žiadateľov o nadačný príspevok z iných ako zdravotných dôvodov alebo sa týkajú darcov sa spracúvajú:

– na účely prezentácie činnosti nadácie;

– na právnom základe: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) GDPR;

– a to do odvolania súhlasu, maximálne po dobu 3 rokov od poskytnutia osobných údajov.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, email, bankové spojenie darcov sa spracúvajú:

– na účely plnenia povinností plynúcich najmä zo zákona o nadáciách;

– na právnom základe: splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 pís. c);

– a to po dobu 3 rokov odo dňa poskytnutia príspevku.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email v kontaktnom formulári sa spracúvajú:

– na účely nadviazania kontaktu a vyriešenia žiadosti;

– na právnom základe: podľa čl. 6 ods. 1 pís. b) GDPR na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy alebo podľa čl. 6 ods. 1 pís. f) GDPR na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ak sa požiadavka netýka uzavretia zmluvy;

– a to po dobu 2 mesiacov.

Príjemcovia osobných údajov
Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sa v zásade neposkytujú iným príjemcom.

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely propagácie činnosti nadácie sa údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografie a stručný popis diagnózy stávajú prostredníctvom prezentácie na sociálnych sieťach a stránke prevádzkovateľa prístupnými širokej verejnosti. Preto sa príjemcami stávajú všetci návštevníci stránok sociálnych sietí, kde má nadácia svoj profil, návštevníci webovej stránky nadácie a iní adresáti reklamných a propagačných materiálov nadácie. Údaje v rozsahu meno, priezvisko a bankové spojenie sa poskytujú príslušným bankám na vykonanie prevodu nadačného príspevku.

V prípade potreby sú Vaše osobné údaje poskytované orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Práva dotknutých osôb
právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
 • máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám o nich podľa ods. 1 čl. 15 GDPR;
právo na opravu
 • máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, rovnako na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;
právo na vymazanie
 • ak osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, odvoláte súhlas podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) alebo čl. 9 ods. 2 pís. a) GDPR, namietate proti spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, osobné údaje sa spracúvali nezákonne alebo musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, a rovnako sa neuplatnia výnimky ako napr. uplatnenie práva na slobodu alebo informácie, máte právo na výmaz osobných údajov;
právo na obmedzenie spracúvania
 • toto právo Vám prináleží v nižšie uvedených prípadoch:
 • ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak ste namietali voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
právo namietať proti spracúvaniu
 • máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach; prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
právo na prenosnosť údajov
 • máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli nám ako prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, v prípade, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), a súčasne, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
právo odvolať súhlas
 • v prípade, že je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 pís. a) alebo čl. 9 ods. 2 pís. a) GDPR, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 • ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pričom dozorným orgánom na území Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
Poskytnutie osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo na účely posúdenia žiadosti a uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku je nevyhnutné. Následkom neposkytnutia predmetných údajov bude nemožnosť posúdenia žiadosti a nemožnosť uzavretia zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku.
Poskytnutie zdravotných osobných údajov na účely posúdenia žiadosti o nadačný príspevok zo zdravotných dôvodov je nevyhnutné. Následkom neposkytnutia predmetných údajov bude nemožnosť posúdenia žiadosti a následná nemožnosť uzavretia zmluvy o poskytnutí nadačného príspevku.
 

V Martine, 01.01.2022